🌱

Obchodní podmínky komunity Czech Founders

1. Úvodní ustanovení

 1. Ahoj! Těší nás Tvůj zájem o naše služby. Prosím, přečti si pozorně naše obchodní podmínky, které jsme vytvořili my, zapsaný ústav Czech Founders z.ú., IČ: 09761187, se sídlem Libocká 686/47c, Liboc, 161 00 Praha 6, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. U 927 (dále jen „Poskytovatel“ nebo „my”), a které se řídí ustanoveními § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen “Obchodní podmínky”).
 2. Tyto Obchodní podmínky upravují naše vzájemná práva a povinnosti, které vzniknou mezi námi a tebou jako naším zákazníkem (dále jen „Zákazník“ nebo „ty“) pokud si od nás rozhodneš koupit nějakou službu.
 3. Pokud vystupuješ jako fyzická osoba mimo rámec své podnikatelské činnosti, jsi spotřebitel a občanský zákoník ti navíc poskytuje speciální ochranu, o které se dočteš dále.
 4. Pokud se s námi rozhodneš uzavřít nějakou smlouvu, ustanovení Obchodních podmínek budou její nedílnou součástí. Je však možné domluvit se s námi i individuálně, přičemž v takovém případě bude mít naše dohoda před Obchodními podmínkami přednost.
 5. Kdybys nás potřeboval kdykoliv kontaktovat níže přikládáme kontakty, kde ti rádi odpovíme: - kontaktní adresa: Panská 854/14, 110 00 Praha 1, 5. patro (HubHub), - kontaktní e-mail: lucie@czechfounders.org

2. Obecná pravidla nákupu služeb

 1. Veškeré informace o našich službách jako je jejich popis nebo cena najdeš na našich internetových stránkách dostupných zde. Námi uváděné ceny jsou vždy uvedeny včetně DPH a veškerých poplatků.
 2. Veškerá prezentace našich služeb na internetových stránkách je pouze informativního charakteru a není naší povinností s tebou uzavřít jakoukoliv smlouvu.
 3. Náklady, které ti vzniknou při komunikaci s námi si hradíš sám/sama (např. služby jako internetové připojení nebo telefonní hovory).
 4. Objednávku můžeš provést prostřednictvím našeho online objednávkového formuláře. Každá akce nebo iniciativa má svůj formulář, který je vždy zveřejněn na našich internetových stránkách.
 5. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů a potvrzení o tom, že ses seznámil/a s těmito Obchodními podmínkami a souhlasil jsi i s našimi zásadami zpracování osobních údajů.
 6. Po obdržení objednávky se ujistíme, zda nám kapacitní možnosti umožní ti službu poskytnout a zda pro její poskytnutí splňuješ veškeré požadavky. Pokud ano, pošleme ti potvrzení o přijetí objednávky, čímž dojde k uzavření smlouvy mezi námi jako Poskytovatelem a tebou jako naším Zákazníkem.
 7. Součástí potvrzení o přijetí objednávky budou i tyto Obchodní podmínky a bližší pokyny k platbě.
 8. K provedení platby dojde prostřednictvím platební brány, přičemž Zákazník zejména bere na vědomí a souhlasí s tím, že pro účely provozování a využívání on-line plateb jako Poskytovatel spolupracujeme zejména se společností Shopify Inc., kanadskou společností, se sídlem 151 O‘Connor Street, Ground floor, Ottawa, Ontario, K2P 2L8 (dále jen „Shopify“), která provozuje platební bránu „Shop Pay“. Zákazník výslovně souhlasí s tím, že bude připojen k platební bráně společnosti Shopify prostřednictvím Poskytovatele, v důsledku čehož vstupuje do smluvního vztahu se společností Shopify. Zákazník bere na vědomí, že společnost Shopify může Poskytovateli v souvislosti s připojením k platební bráně společnosti Shopify poskytnout provizi nebo jinou obdobnou odměnu výměnou za doporučení Poskytovatele. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškeré poplatky spojené se zprostředkováním plateb prostřednictvím platební brány společnosti Shopify bude Zákazník hradit přímo společnosti Shopify. Zákazník dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn Zákazníkovi fakturovat poplatky v souladu s tímto článkem, pokud mu to společnost Shopify výslovně povolí.
 9. Pokud platbu neuskutečníš do 14 dnů od doručení potvrzení o přijetí objednávky, vyhrazujeme si právo odstoupit od Smlouvy.
 10. Veškeré Smlouvy, které s námi uzavřeš, jsou vázané na tvé jméno a není možné je, včetně práv a povinností z nich vyplývajících, bez našeho souhlasu postoupit na někoho jiného.

3. Zvláštní pravidla nákupu služeb

Jednorázové akce

 1. Naše jednorázové akce jsou akce zpravidla jednodenního charakteru, kam patří zejména náš (i) Founders Unplugged, (ii) Founders Festival, či (iii) Beach Cup.
 2. Aby ses mohl jednorázových akcí zúčastnit, je z tvé strany zapotřebí, abys s námi uzavřel smlouvu o účasti na jednorázové akci. Jednorázové akce poskytujeme v ceně ve výši dle informací na našich internetových stránkách.
 3. Pokud po zaplacení některé z jednorázových akcí zjistíš, že se jednorázové akce nemůžeš zúčastnit, můžeš samozřejmě od smlouvy odstoupit. Odstoupení je možné učinit zejména tak, že nás o této skutečnosti informuješ na našem kontaktním e-mailu.
 4. O svém případném rozhodnutí o odstoupení od smlouvy nám prosím dej vědět co nejdříve. Když odstoupíš od smlouvy v období do 30 (třiceti) dnů (včetně) před konáním akce vrátíme ti 100 % zaplacené částky, v případě, že odstoupíš v období do 15 (patnácti) dnů (včetně) před konáním akce vrátíme ti 50 % zaplacené částky.
 5. Pokud bys však odstoupil/a od smlouvy méně než 15 (patnáct) dní před konáním akce, ztrácíš bohužel právo na vrácení zaplacené částky.
 6. Cenu za vstupenku na jednorázovou akci poníženou o případný storno poplatek dle čl. 4. výše ti vrátíme nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od smlouvy o jednorázové akci na bankovní účet, který jsi sám určil nebo nám ho sdělil.
 7. Může se stát, že dojde ke změně termínu nebo místa konání akce. O takových výjimečných změnách bychom tě neprodleně informovali na e-mailovou adresu, kterou jsi nám poskytl/a. V případě, že by ti nový termín či místo konání akce nevyhovovaly, vrátíme ti zpět samozřejmě 100 % zaplacené částky.

Mastermind skupiny

 1. Mastermind skupina je dlouhodobě trvající skupina zakladatelů inovativních technologických společností s nadnárodním potenciálem (tzv. startupů) o zhruba 5 (pěti) až 7 (sedmi) členech. Podstatou Mastermind skupiny je vzájemné sdílení zkušeností mezi jejími členy.
 2. Působíme jako prostředník, který ti zprostředkuje členství v Mastermind skupině. Současně pečujeme o průběžné zajišťování vysoké kvality služeb Mastermind skupiny takovým způsobem, aby Mastermind skupina zůstala dlouhodobě funkční, a aby svým členům přinášela požadovanou přidanou hodnotu.
 3. Smlouvu o členství v Mastermind skupině s tebou uzavřeme na dobu neurčitou.
 4. Setkání Mastermind skupiny se konají v offline i online podobě.
 5. Uzavřením smlouvy a získáním členství v Mastermind skupině se zavazuješ platit nám opakující se kvartální poplatek ve výši dle informací na našich internetových stránkách. Je-li na internetových stránkách poplatek uveden za jiný časový úsek, vypočítá se výše poplatku na základě tam uvedených informací tak, aby částka odpovídala právě tříměsíční platbě.
 6. Povinnost k úhradě prvního poplatku vzniká ke dni uzavření smlouvy. Povinnost k úhradě každého následujícího poplatku vzniká vždy po uplynutí třech měsíců ode dne vzniku povinnosti k úhradě poplatku v pořadí posledního.
 7. Smlouvu o členství v Mastermind skupině můžeš kdykoliv vypovědět prostřednictvím našeho kontaktního e-mailu. V případě výpovědi smlouvy nastávají právní účinky s ní spojené okamžitě.

Bootcamp+

 1. Naše služba Bootcamp+ spočívá ve vytvoření několikaměsíčního edukativního on-site programu zaměřeného na poskytnutí informací a mentoringu osob při budování startupů.
 2. Bootcamp+ poskytujeme v ceně ve výši dle informací na našich internetových stránkách.
 3. Bootcamp+ je složen z dílčích kurzů, jejichž časový harmonogram ti oznámíme. V krajním případě se však může stát, že některý z kurzů přesuneme, zrušíme nebo uskutečníme v online podobě. Pokud taková situace nastane, avšak kurz jako celek proběhne plnohodnotným způsobem s drobnými odchylkami, tak ti vůči nám nevznikají žádná práva z vadného plnění.
 4. Pro Bootcamp+ se přiměřeně použijí podmínky pro odstoupení od smluv o účasti na jednorázových akcí, přičemž za začátek konání Bootcamp+ se považuje začátek konání prvního dílčího kurzu.

4. Vady a jejich reklamace

 1. Jsi-li spotřebitel, řídí se práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).
 2. Pokud budeš mít pocit, že jsme ti nějakou službu poskytli v horší než deklarované kvalitě, můžeš ji reklamovat, a to buď na našem kontaktním e-mailu nebo dopisem na naší kontaktní adresu.
 3. Mimo své kontaktní údaje a bankovní spojení v reklamaci uveď jakou službu reklamuješ, proč a jak si přeješ, abychom tvou reklamaci vyřídili.
 4. Ve své reklamaci můžeš: - chtít přiměřenou slevu z ceny, - požadovat odstranění vady, případně jiný způsob nepeněžité kompenzace, nebo - odstoupit od smlouvy, to ale pouze v případě, že nebude v našich silách vadu odstranit nepeněžitou formou.
 5. Tvoji reklamaci nejprve prověříme a následně ti na e-mail, ze kterého nás kontaktuješ nebo na adresu kterou uvedeš v dopisu, zašleme protokol o vypořádání tvé reklamace.
 6. V případě kladného vyřízení tvé reklamace máš nárok i na náhradu nákladů, které ti v souvislosti s jejím uplatněním vznikly. Dej si ale pozor, tento nárok zaniká uplynutím 1 (jednoho) měsíce ode dne, kdy uplynula lhůta, ve které bylo třeba vadu vytknout.

5. Odstoupení od smlouvy

 1. Pokud jsi spotřebitel, máš právo odstoupit od smlouvy do 14 (čtrnácti) dnů od okamžiku uzavření smlouvy s námi. Pro odstoupení od smlouvy využij naší konktaktní e-mailovou adresu.
 2. Pro odstoupení od smlouvy můžeš využít následující formulář: - Adresát: _____________; - Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o poskytnutí těchto služeb: _____________; - Datum obdržení: _____________; - Jméno a příjmení spotřebitele: _____________; - Adresa spotřebitele: _____________; - Datum: _____________; - Podpis spotřebitele: _____________.
 3. Odstoupit dle předchozího bodu není možné v případě služeb, které směřují k volnému využití času, a které jsou poskytovány v konkrétním termínu (jako např. Founders Unplugged, Founders Festival či Beach Cup.).

6. Licence a autorské právo

 1. Zákazník na vědomí a souhlasí s tím, že výlučným nositelem všech práv vztahujících se k internetovým stránkám, obsahu, fotkám, grafikám, logům a/nebo dalším prvkům (dále jen „Duševní vlastnictví“) zůstává Poskytovatel a že Duševní vlastnictví je chráněno zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „Autorský zákon“), a dalšími souvisejícími předpisy.
 2. Žádné ustanovení těchto Obchodních podmínek ani jiného dokumentu nesmí být vykládáno jako udělení, postoupení nebo převedení jakýchkoli práv duševního vlastnictví k Duševnímu vlastnictví a jakýmkoliv jeho částem, know-how, obchodnímu tajemství, dokumentům, technologiím, patentům nebo odborným znalostem vlastněným Poskytovatelem.
 3. Při užívání Duševního vlastnictví je Zákazník vždy povinen postupovat tak, aby neporušil žádná práva Poskytovatele a jednal v souladu s právním řádem České republiky, zejména pak s právními normami týkajícími se autorského práva. Poskytovatel může Zákazníkovi omezit či zcela zamezit používání Duševního vlastnictví, pokud Zákazník porušil podmínky jeho použití dle těchto Obchodních podmínek.
 4. V případě neoprávněného užití jakékoliv části Duševního vlastnictví bez souhlasu Poskytovatele je Poskytovatel oprávněn použít veškerých prostředků na ochranu svých práv a oprávněných zájmů v souladu s Autorským zákonem, tj. zejména právo domáhat se zdržení se zásahů do autorského práva a odstranění zásahů, právo na náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení.

7. Závěrečná ustanovení

 1. V souvislosti s dodáním našich služeb ti nebudeme účtovat žádné dodatečné náklady.
 2. Veškeré údaje, které nám o sobě poskytuješ jsou důvěrné a budeme s nimi zacházet s ohledem na tvé soukromí a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“). Pro bližší informace o tom, jak zpracováváme tvoje osobní údaje si prosím přečti naše zásady zpracování osobních údajů dostupné zde.
 3. Na námi pořádaných akcích si vyhrazujeme právo pořizovat propagační fotografie nebo videa a tyto následně zveřejňovat. Pokud s tím nesouhlasíš, dej nám o tom na místě vědět.
 4. Poskytovatel je oprávněn jednostranně měnit a doplňovat znění těchto podmínek. Poskytovatel vždy oznámí změny Obchodních podmínek nejméně 10 (deset) dní před datem účinnosti změn, a to prostřednictvím e-mailu Zákazníka. Pokud Zákazník se změnou nesouhlasí, má právo písemně oznámit Poskytovateli, že s novým zněním Obchodních podmínek nesouhlasí; v takovém případě není oprávněn dále využívat služeb Poskytovatele. Pokud Zákazník neoznámí svůj nesouhlas s novým zněním Obchodních podmínek do dne účinnosti změny žádným z výše uvedených způsobů, platí, že se změnou souhlasí a zavazuje se nové znění Obchodních podmínek dodržovat. Po nabytí účinnosti nového znění Obchodních podmínek pozbývají původní Obchodní podmínky platnosti.
 5. Tyto Obchodní podmínky se řídí právním řádem České republiky, přičemž veškeré spory z nich vyplývající podléhají pravomoci soudů České republiky.
 6. Jako spotřebitel s námi dále můžeš případné spory řešit mimosoudně, a to u České obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Kromě toho můžeš využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Ve verzi platné a účinné od 26. dubna 2023